مزایده و مناقصه

مزایده واگذاری امتیاز گواهی کشف معدن مس قره آغاج ماکو

مزایده واگذاری امتیاز گواهی کشف معدن مس قره آغاج ماکو

ماکو
آزاد
منطقه
در
مس
معدن
فروش
مزایده
طریق
از
را
ماکو
آغاج
قره
مس
معدن
کشف
گواهی
امتیاز
دارد
نظر
در
ایرانیان
مس
بابک
شرکت
جهت
شود
می
دعوت
حقوقی
و
حقیقی
خریداران
از
لذا
.
برساند
فروش
به
عمومی
مزایده
برگزاری
مطابق
و
مراجعه
WWW.Ibcco.Midhco.com
نشانی
به
شرکت
سایت
به
اسناد
دریافت
۶۰۲
داخلی
۱۲۰
-
۸۷۲۲۷۳۸۸
و
۷۸۲۲۷۳۸۸
تماس
تلفن
ضمنا
.
نمایند
اقدام
مزایده
شرایط
با
.
باشد
می
احتمالی
سوالات
شرکت بابک مس ایرانیان در نظر دارد امتیاز گواهی کشف معدن مس قره آغاج ماکو را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از خریداران حقیقی و حقوقی دعوت می شود جهت دریافت اسناد به سایت شرکت به نشانی WWW.Ibcco.Midhco.com مراجعه و مطابق با شرایط مزایده اقدام نمایند. ضمنا تلفن تماس 88372287  و 88372278-021  داخلی  206 پاسخگوی سوالات احتمالی می باشد.