قیمت کاتد (ریال)

دسته بندی مرتبط : کاتد
نمودار قیمت قیمت کاتد (ریال)
نام محصول قیمت (ریال) تاریخ
 • قیمت کاتد (ریال) 550663
  1397/07/02
 • قیمت کاتد (ریال) 644622
  1397/07/09
 • قیمت کاتد (ریال) 563093
  1397/07/16
 • قیمت کاتد (ریال) 596002
  1397/07/22