قیمت کاتد (ریال)

دسته بندی مرتبط : کاتد
نمودار قیمت قیمت کاتد (ریال)
نام محصول قیمت (ریال) تاریخ
 • قیمت کاتد (ریال) 626131
  1397/08/07
 • قیمت کاتد (ریال) 516106
  1397/08/13
 • قیمت کاتد (ریال) 517334
  1397/08/20
 • قیمت کاتد (ریال) 534630
  1397/08/27
 • قیمت کاتد (ریال) 543484
  1397/09/05
 • قیمت کاتد (ریال) 569133
  1397/09/11
 • قیمت کاتد (ریال) 545580
  1397/09/18
 • قیمت کاتد (ریال) 567749
  1397/09/25
 • قیمت کاتد (ریال) 533944
  1397/10/02
 • قیمت کاتد (ریال) 551299
  1397/10/09
 • قیمت کاتد (ریال) 531637
  1397/10/16
 • قیمت کاتد (ریال) 481696
  1397/10/23
 • قیمت کاتد (ریال) 495553
  1397/10/30
 • قیمت کاتد (ریال) 467324
  1397/11/07
 • قیمت کاتد (ریال) 502791
  1397/11/14
 • قیمت کاتد (ریال) 547635
  1397/11/23
 • قیمت کاتد (ریال) 561537
  1397/11/28
 • قیمت کاتد (ریال) 536740
  1397/12/05
 • قیمت کاتد (ریال) 564500
  1397/12/12
 • قیمت کاتد (ریال) 576789
  1397/12/22
 • قیمت کاتد (ریال) 622456
  1398/01/19
 • قیمت کاتد (ریال) 607427
  1398/01/25