قیمت کاتد (ریال)

دسته بندی مرتبط : کاتد
نمودار قیمت قیمت کاتد (ریال)
نام محصول قیمت (ریال) تاریخ
 • قیمت کاتد (ریال) 563093
  1397/07/16
 • قیمت کاتد (ریال) 596002
  1397/07/22
 • قیمت کاتد (ریال) 605440
  1397/07/30
 • قیمت کاتد (ریال) 626131
  1397/08/07
 • قیمت کاتد (ریال) 516106
  1397/08/13
 • قیمت کاتد (ریال) 517334
  1397/08/20
 • قیمت کاتد (ریال) 534630
  1397/08/27
 • قیمت کاتد (ریال) 543484
  1397/09/05
 • قیمت کاتد (ریال) 569133
  1397/09/11
 • قیمت کاتد (ریال) 545580
  1397/09/18