قیمت جهانی مس (دلار)

دسته بندی مرتبط : لوله مسی
نمودار قیمت قیمت جهانی مس (دلار)
نام محصول قیمت (دلار) تاریخ
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5610
  1398/07/09
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5629
  1398/07/10
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5626
  1398/07/11
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5599
  1398/07/12
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5626
  1398/07/15
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5650
  1398/07/16
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5660
  1398/07/17
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5698
  1398/07/18
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5763
  1398/07/19
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5718
  1398/07/22
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5820
  1398/07/29
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5794
  1398/07/30
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5773
  1398/08/01
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5869
  1398/08/02
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5867
  1398/08/03
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5888
  1398/08/06
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5879
  1398/08/07
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5883
  1398/08/08
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5825
  1398/08/09
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5797
  1398/08/10
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5846
  1398/08/13
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5880
  1398/08/14
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5913
  1398/08/15
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5941
  1398/08/16
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5951
  1398/08/17
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5875
  1398/08/20
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5838
  1398/08/21
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5823
  1398/08/22
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5835
  1398/08/23
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5812
  1398/08/24
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5828
  1398/08/27
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5821
  1398/08/28
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5873
  1398/08/29
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5813
  1398/08/30
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5834
  1398/09/01
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5925
  1398/09/06
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5881
  1398/09/07
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5854
  1398/09/08
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5855
  1398/09/11
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5812
  1398/09/12
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5823
  1398/09/13
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5855
  1398/09/14
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5867
  1398/09/15