قیمت جهانی مس (دلار)

دسته بندی مرتبط : لوله مسی
نمودار قیمت قیمت جهانی مس (دلار)
نام محصول قیمت (دلار) تاریخ
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9147
  1399/12/25
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8965
  1399/12/26
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9027
  1399/12/27
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9090
  1399/12/28
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9036
  1399/12/29
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9097
  1400/01/02
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9016
  1400/01/03
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9016
  1400/01/04
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8781
  1400/01/05
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8929
  1400/01/06
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8942
  1400/01/09
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8788
  1400/01/10
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8850
  1400/01/11
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8768
  1400/01/12
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8984
  1400/01/17
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8981
  1400/01/18
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9001
  1400/01/19
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8993
  1400/01/20
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8901
  1400/01/23
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8904
  1400/01/24
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9011
  1400/01/25
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9187
  1400/01/26
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9336
  1400/01/27
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9415
  1400/01/30
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9396
  1400/01/31
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9382
  1400/02/01
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9475
  1400/02/02
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9445
  1400/02/03
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9758
  1400/02/06
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9898
  1400/02/07
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9832
  1400/02/08
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9990
  1400/02/09
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9949
  1400/02/10
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9961
  1400/02/14
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9991
  1400/02/15
 • قیمت جهانی مس (دلار) 10025
  1400/02/16
 • قیمت جهانی مس (دلار) 10361
  1400/02/17