قیمت جهانی مس (دلار)

دسته بندی مرتبط : لوله مسی
نمودار قیمت قیمت جهانی مس (دلار)
نام محصول قیمت (دلار) تاریخ
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7793
  1399/10/04
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7840
  1399/10/09
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7803
  1399/10/10
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7741
  1399/10/11
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7918
  1399/10/15
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7914
  1399/10/16
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8129
  1399/10/17
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8036
  1399/10/18
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8146
  1399/10/19
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7951
  1399/10/22
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7983
  1399/10/23
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7960
  1399/10/24
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8002
  1399/10/25
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7979
  1399/10/26
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7972
  1399/10/29
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7986
  1399/10/30
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8014
  1399/11/01
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8051
  1399/11/02
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7872
  1399/11/03
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7984
  1399/11/06
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7957
  1399/11/07
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7895
  1399/11/08
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7778
  1399/11/09
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7877
  1399/11/10
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7827
  1399/11/13
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7755
  1399/11/14
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7832
  1399/11/15
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7833
  1399/11/16
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7936
  1399/11/17
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8007
  1399/11/20
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8146
  1399/11/21
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8279
  1399/11/22
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8292
  1399/11/23
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8270
  1399/11/24
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8416
  1399/11/27
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8439
  1399/11/28
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8413
  1399/11/29
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8650
  1399/11/30
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8806
  1399/12/01