قیمت جهانی مس (دلار)

دسته بندی مرتبط : لوله مسی
نمودار قیمت قیمت جهانی مس (دلار)
نام محصول قیمت (ریال) تاریخ
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6320
  1397/07/02
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6276
  1397/07/03
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6257
  1397/07/04
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6222
  1397/07/05
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6180
  1397/07/06
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6172
  1397/07/09
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6274
  1397/07/10
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6275
  1397/07/11
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6310
  1397/07/12
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6182
  1397/07/13
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6169
  1397/07/16
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6219
  1397/07/17
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6294
  1397/07/18
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6155
  1397/07/19
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6325
  1397/07/20
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6296
  1397/07/23
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6202
  1397/07/24
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6249
  1397/07/25
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6147
  1397/07/26
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6191
  1397/07/27