قیمت جهانی مس (دلار)

دسته بندی مرتبط : لوله مسی
نمودار قیمت قیمت جهانی مس (دلار)
نام محصول قیمت (دلار) تاریخ
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6507
  1399/04/25
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6385
  1399/04/26
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6454
  1399/04/27
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6416
  1399/04/30
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6513
  1399/04/31
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6527
  1399/05/01
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6533
  1399/05/02
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6412
  1399/05/03
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6525
  1399/05/06
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6399
  1399/05/07
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6475
  1399/05/08
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6433
  1399/05/09
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6446
  1399/05/10
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6441
  1399/05/13
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6440
  1399/05/14
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6525
  1399/05/15
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6453
  1399/05/16
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6437
  1399/05/17
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6379
  1399/05/22
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6380
  1399/05/23
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6342
  1399/05/24
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6439
  1399/05/27
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6492
  1399/05/28
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6667
  1399/05/29
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6594
  1399/05/30
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6564
  1399/05/31
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6579
  1399/06/03
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6544
  1399/06/04
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6603
  1399/06/05
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6602
  1399/06/06
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6728
  1399/06/07
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6788
  1399/06/11
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6719
  1399/06/12
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6613
  1399/06/13
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6678
  1399/06/14
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6790
  1399/06/17
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6767
  1399/06/18
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6709
  1399/06/19
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6710
  1399/06/20
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6757
  1399/06/21
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6788
  1399/06/24
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6813
  1399/06/25
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6776
  1399/06/26
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6761
  1399/06/27
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6833
  1399/06/28