قیمت جهانی مس (دلار)

دسته بندی مرتبط : لوله مسی
نمودار قیمت قیمت جهانی مس (دلار)
نام محصول قیمت (دلار) تاریخ
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5813
  1398/08/30
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5834
  1398/09/01
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5925
  1398/09/06
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5881
  1398/09/07
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5854
  1398/09/08
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5855
  1398/09/11
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5812
  1398/09/12
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5823
  1398/09/13
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5855
  1398/09/14
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5867
  1398/09/15
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5985
  1398/09/18
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6055
  1398/09/19
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6083
  1398/09/20
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6097
  1398/09/21
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6154
  1398/09/22
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6155
  1398/09/25
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6175
  1398/09/26
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6126
  1398/09/27
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6161
  1398/09/28
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6155
  1398/09/29
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6153
  1398/10/02
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6184
  1398/10/03
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6211
  1398/10/06
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6183
  1398/10/09
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6156
  1398/10/10
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6165
  1398/10/12
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6077
  1398/10/13
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6097
  1398/10/16
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6134
  1398/10/17
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6154
  1398/10/18
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6154
  1398/10/19
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6157
  1398/10/20
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6177
  1398/10/23
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6247
  1398/10/24
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6232
  1398/10/25
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6300
  1398/10/26
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6276
  1398/10/27