قیمت جهانی مس (دلار)

دسته بندی مرتبط : لوله مسی
نمودار قیمت قیمت جهانی مس (دلار)
نام محصول قیمت (ریال) تاریخ
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6409
  1397/12/23
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6410
  1397/12/24
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6492
  1397/12/27
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6500
  1397/12/28
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6487
  1397/12/29
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6520
  1398/01/01
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6375
  1398/01/02
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6328
  1398/01/05
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6361
  1398/01/06
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6338
  1398/01/07
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6385
  1398/01/08
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6485
  1398/01/09
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6498
  1398/01/12
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6431
  1398/01/13
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6483
  1398/01/14
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6444
  1398/01/15
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6419
  1398/01/16
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6432
  1398/01/19
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6498
  1398/01/20
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6447
  1398/01/21
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6432
  1398/01/22
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6490
  1398/01/23
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6456
  1398/01/26
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6509
  1398/01/27
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6448
  1398/01/28