قیمت جهانی مس (دلار)

دسته بندی مرتبط : لوله مسی
نمودار قیمت قیمت جهانی مس (دلار)
نام محصول قیمت (ریال) تاریخ
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6210
  1397/08/16
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6137
  1397/08/17
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6088
  1397/08/18
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6083
  1397/08/21
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6130
  1397/08/22
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6106
  1397/08/23
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6188
  1397/08/24
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6181
  1397/08/25
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6260
  1397/08/28
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6262
  1397/08/29
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6242
  1397/08/30
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6246
  1397/09/01
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6210
  1397/09/02
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6246
  1397/09/05
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6169
  1397/09/06
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6198
  1397/09/07
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6282
  1397/09/08
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6238
  1397/09/09
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6307
  1397/09/12
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6278
  1397/09/13
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6162
  1397/09/14
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6112
  1397/09/15
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6173
  1397/09/16
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6112
  1397/09/19