قیمت جهانی مس (دلار)

دسته بندی مرتبط : لوله مسی
نمودار قیمت قیمت جهانی مس (دلار)
نام محصول قیمت (دلار) تاریخ
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5570
  1398/11/11
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5595
  1398/11/14
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5652
  1398/11/15
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5714
  1398/11/16
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5726
  1398/11/17
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5653
  1398/11/18
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5659
  1398/11/21
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5696
  1398/11/22
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5747
  1398/11/23
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5716
  1398/11/24
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5737
  1398/11/25
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5802
  1398/11/28
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5728
  1398/11/29
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5745
  1398/11/30
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5730
  1398/12/01
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5702
  1398/12/02
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5657
  1398/12/05
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5663
  1398/12/06
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5614
  1398/12/07
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5618
  1398/12/08
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5573
  1398/12/09
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5640
  1398/12/12
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5668
  1398/12/13
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5694
  1398/12/14
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5667
  1398/12/15
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5624
  1398/12/16
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5482
  1398/12/19
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5597
  1398/12/20
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5551
  1398/12/21
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5386
  1398/12/22
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5530
  1398/12/23
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5210
  1398/12/26
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5203
  1398/12/27
 • قیمت جهانی مس (دلار) 4859
  1398/12/28
 • قیمت جهانی مس (دلار) 4684
  1398/12/29
 • قیمت جهانی مس (دلار) 4854
  1399/01/01