قیمت جهانی مس (دلار)

دسته بندی مرتبط : لوله مسی
نمودار قیمت قیمت جهانی مس (دلار)
نام محصول قیمت (دلار) تاریخ
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9709
  1400/05/05
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9697
  1400/05/06
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9781
  1400/05/07
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9747.5
  1400/05/08
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9737
  1400/05/11
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9583.5
  1400/05/12
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9503
  1400/05/13
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9429
  1400/05/14
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9529.5
  1400/05/15
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9311.5
  1400/05/18
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9409.5
  1400/05/19
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9421
  1400/05/20
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9508.5
  1400/05/21
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9429.5
  1400/05/22
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9377
  1400/05/25
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9346.5
  1400/05/26
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9148.5
  1400/05/27
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8775.5
  1400/05/28
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8922
  1400/05/29
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9237
  1400/06/01
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9316.5
  1400/06/02
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9378.5
  1400/06/03
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9323
  1400/06/04
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9352
  1400/06/05
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9462.5
  1400/06/09
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9312
  1400/06/10
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9347
  1400/06/11
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9361
  1400/06/12
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9401.5
  1400/06/15
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9325
  1400/06/16
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9256
  1400/06/17
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9356.5
  1400/06/18
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9515
  1400/06/19
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9627
  1400/06/22
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9407
  1400/06/23
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9488.5
  1400/06/24
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9392
  1400/06/25
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9435.5
  1400/06/26