قیمت جهانی مس (دلار)

دسته بندی مرتبط : لوله مسی
نمودار قیمت قیمت جهانی مس (دلار)
نام محصول قیمت (ریال) تاریخ
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5926
  1397/10/21
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5861
  1397/10/24
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5882
  1397/10/25
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5911
  1397/10/26
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5933
  1397/10/27
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6022
  1397/10/28
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5951
  1397/11/01
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5926
  1397/11/02
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5920
  1397/11/03
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5885
  1397/11/04
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5901
  1397/11/05
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5996
  1397/11/08
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6007
  1397/11/09
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6077
  1397/11/10
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6148
  1397/11/11
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6097
  1397/11/12
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6076
  1397/11/15
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6174
  1397/11/16
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6210
  1397/11/17
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6227
  1397/11/18
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6207
  1397/11/19
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6148
  1397/11/22
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6102
  1397/11/23
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6120
  1397/11/24
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6178
  1397/11/25
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6190
  1397/11/26