قیمت جهانی مس (دلار)

دسته بندی مرتبط : لوله مسی
نمودار قیمت قیمت جهانی مس (دلار)
نام محصول قیمت (دلار) تاریخ
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5667
  1398/05/15
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5673
  1398/05/16
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5723
  1398/05/17
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5744
  1398/05/18
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5724
  1398/05/21
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5697
  1398/05/22
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5732
  1398/05/23
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5696
  1398/05/24
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5710
  1398/05/25
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5755
  1398/05/28
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5698
  1398/05/29
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5696
  1398/05/30
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5668
  1398/05/31
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5675
  1398/06/01
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5662
  1398/06/06
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5771
  1398/06/18
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5738
  1398/06/19
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5765
  1398/06/20
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5842
  1398/06/21
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5870
  1398/06/22
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5877
  1398/06/25
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5762
  1398/06/26
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5745
  1398/06/27
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5758
  1398/06/28
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5777
  1398/06/29
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5692
  1398/07/01
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5761
  1398/07/02
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5718
  1398/07/03
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5757
  1398/07/04
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5714
  1398/07/05
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5728
  1398/07/08
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5610
  1398/07/09
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5629
  1398/07/10
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5626
  1398/07/11
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5599
  1398/07/12
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5626
  1398/07/15