قیمت جهانی مس (دلار)

دسته بندی مرتبط : لوله مسی
نمودار قیمت قیمت جهانی مس (دلار)
نام محصول قیمت (دلار) تاریخ
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5169
  1399/02/07
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5184
  1399/02/10
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5231
  1399/02/11
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5061
  1399/02/12
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5058
  1399/02/15
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5111
  1399/02/16
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5231
  1399/02/22
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5234
  1399/02/23
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5212
  1399/02/24
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5155
  1399/02/25
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5165
  1399/02/26
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5249
  1399/02/29
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5314
  1399/02/30
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5333
  1399/02/31
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5387
  1399/03/01
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5242
  1399/03/02
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5341
  1399/03/06
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5308
  1399/03/07
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5278
  1399/03/08
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5332
  1399/03/09
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5376
  1399/03/12
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5463
  1399/03/13
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5499
  1399/03/14
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5452
  1399/03/15
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5588
  1399/03/16
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5659
  1399/03/19
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5680
  1399/03/20
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5801
  1399/03/21
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5801
  1399/03/22
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5785
  1399/03/23
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5646
  1399/03/26
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5759
  1399/03/27
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5734
  1399/03/28
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5799
  1399/03/29
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5835
  1399/03/30
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5825
  1399/04/02
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5895
  1399/04/03
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5871
  1399/04/04
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5880
  1399/04/05
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5985
  1399/04/06
 • قیمت جهانی مس (دلار) 5957
  1399/04/09
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6038
  1399/04/10
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6016
  1399/04/11
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6080
  1399/04/12
 • قیمت جهانی مس (دلار) 6022
  1399/04/13