مزایده و مناقصه

دعوت به بازدید از غرفه بابک مس ایرانیان در نمایشگاه بین المللی ANKIROS-ISTANBUL ترکیه

دعوت به بازدید از غرفه  بابک مس ایرانیان در نمایشگاه بین المللی ANKIROS-ISTANBUL ترکیه

شرکت بابک مس ایرانیان با افتخار میزبان حضور گرم بازدیدکنندگان گرامی از غرفه هلدینگ میدکو در نمایشگاه بین المللی ANKIROS-ISTANBUL ترکیه خواهد بود.
 
وعده دیدار ما: سالن 6، غرفه شماره 140B
 
زمان بازدید: 25 الی 27 اکتبر 2018 ساعت 9:30 الی 18:30