مزایده و مناقصه

حضور شرکت بابک مس ایرانیان بعنوان حامی دومین نمایشگاه صنایع غیرآهنی ایران و فناوری های وابسته

حضور شرکت بابک مس ایرانیان بعنوان حامی دومین نمایشگاه صنایع غیرآهنی ایران و فناوری های وابسته