فشارهای داخلی پنوماتیک و هیدرواستاتیک

فشارهای داخلی پنوماتیک و هیدرواستاتیک لوله مسی
انطباق استاندارد فشار هیدرو استاتیک (Mpa) فشار پنوماتیک (Mpa)
ASTM (B57 , B68 , B111 , ...) P=2St/D-0.8t 0.4
DIN EN 12735 Max 3.5 0.4
EN 1057 Max 3.5 0.4
P = Hydrostatic Pressure, Mpa                   D =Outside diameter of tube, mm
T = Thickness of tube wall, mm, Mpa         S =Allowable stress in tension, Mpa