بازه ابعادی تولیدات لوله مسی

بازه ابعادی تولیدات لوله مسی
شکل قطر خارجی ضخامت طول(m)
واحد از تا از تا از تا
شاخه inch 3/8 1-1/8 0.013 0.056 2.5 6
mm 9.52 28.57 0.33 1.5 2.5 6
پن کیک inch 1/4 7/8 0.016 0.056 15 30 , 50
mm 6.35 22.22 0.4 1.42 15 30 , 50
کویل inch 3/16 3/4 0.013 0.056 - -
mm 4.76 19/05 0.33 1.42 - -