مشخصات فنی لوله های مسی

مشخصات فنی
استاندارد نامگذاری آلیاژ حالت (شرایط آنیل یا سخت بودن) استحکام کشش (Mpa)  ازدیاد طول نسبی(%)min اندازه دانه(µm)  سختی
Standard Former Vickers Rockwell
W.T(mm) Scale Quantity
ASTM C12200 (DHP) O60 Soft Anneal 205 min 40 40 min - 0.381 to 0.889 15T 60 max
0.889 and over F 50 max
O50 Light Anneal 205 min 40 40 max -   0.381 to 0.890 15T 65 max
0.889 and Over F 55 max
H58 Drawn(general purpose) 250 min - - - all 30T 30 min
EN  Cu-DHP or
CW024A
R220 Annealed 220 min 40 - 40-70 (HV5) - - -
R250 Half Hard 250 min 30a - 75-100 (HV5) a

Elongation≥30% when d≤66.7mm;and eighter e<1mm or  d ∕ e2>24

Elongation≥20% when d≤66.7mm; or e≥1 and also   d ∕ e2≤24

20a -
R290 Hard 290 min 3 - 100min (HV5) - - -
Y040 Light Annealed 220 min 40 15-40 - - - -
Y035 Soft Annealed 210 min 40 30-60 - - - -
JIS H3300 C1220 (DHP) O   205 min 40 25-60 69max   HR15TS or HR15TW 60 max
HRFS or HRFW 50 max
OL   205 min 40 40Max 73max   HR15TS or HR15TW 65 max
HRFS or HRFW 55 max
1/2H   245-325 min - - 70-110   HR30TS or HR30TW 30-60
H   315 min - - 100 min   HR30TS or HR30TW 55 min
 

 

آلیاژ DHP حاوی 150-400 ppm فسفر (درصد وزنی 0/015-0/040) بوده که دارای قابلیت خمکاری ، کشش ، .جوشکاری،هدایت حرارتی بالا، مقاومت بالا در برابر خوردگی و تردی هیدروژنی می باشد .