آقای محمدرضا میرزایی

سوابق تحصیلی


 مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
 

سوابق مدیریتی


تجارب و مسئولیت ها
تا تاریخ از تاریخ محل خدمت پست سازمانی
تاکنون 95  شرکت بابک مس ایرانیان مدیر عامل
95 89 شرکت ملی صنایع مس ایران معاون اداری مالی مجتمع مس سرچشمه
89 81 شرکت ملی صنایع مس ایران مدیر امور نظارت بر پیمانکاران مجتمع مس سرچشمه
81 79 شرکت ملی صنایع مس ایران رئیس امور فنی نظارت بر پیمانکاران
79 77 شرکت ملی صنایع مس ایران مدیر پروژه ساخت مجتمع مس سرچشمه SX هیپ 2 کارخانه
77 74 شرکت ملی صنایع مس ایران  سرپرست قراردادها و مناقصات امور حقوقی و قراردادها
74 72 شرکت صنعتی، معدنی چادرملو کارشناس ناظر پروژه های معدن چادرملو