قیمت جهانی مس (دلار)

دسته بندی مرتبط : لوله مسی
نمودار قیمت قیمت جهانی مس (دلار)
نام محصول قیمت (دلار) تاریخ
 • قیمت جهانی مس (دلار) 10337
  1401/01/11
 • قیمت جهانی مس (دلار) 10247
  1401/01/12
 • قیمت جهانی مس (دلار) 10301.5
  1401/01/15
 • قیمت جهانی مس (دلار) 10426
  1401/01/16
 • قیمت جهانی مس (دلار) 10350.5
  1401/01/17
 • قیمت جهانی مس (دلار) 10292
  1401/01/18
 • قیمت جهانی مس (دلار) 10390
  1401/01/19
 • قیمت جهانی مس (دلار) 10235.5
  1401/01/22
 • قیمت جهانی مس (دلار) 10201
  1401/01/23
 • قیمت جهانی مس (دلار) 10290.5
  1401/01/24
 • قیمت جهانی مس (دلار) 10277
  1401/01/25
 • قیمت جهانی مس (دلار) 10381
  1401/01/30
 • قیمت جهانی مس (دلار) 10215
  1401/01/31
 • قیمت جهانی مس (دلار) 10268
  1401/02/01
 • قیمت جهانی مس (دلار) 10230.5
  1401/02/02
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9919
  1401/02/05
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9912.5
  1401/02/06
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9910
  1401/02/07
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9812
  1401/02/08
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9820.5
  1401/02/09
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9511
  1401/02/13
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9474
  1401/02/14
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9541
  1401/02/15
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9428
  1401/02/16
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9160
  1401/02/19
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9350
  1401/02/20
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9367
  1401/02/21
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9018.5
  1401/02/22
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9064
  1401/02/23
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9270
  1401/02/26
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9396
  1401/02/27
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9264.5
  1401/02/28
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9287
  1401/02/29
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9477
  1401/02/30
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9500.5
  1401/03/02
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9460.5
  1401/03/03
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9287
  1401/03/04
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9359
  1401/03/05
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9383
  1401/03/06