قیمت جهانی مس (دلار)

دسته بندی مرتبط : لوله مسی
نمودار قیمت قیمت جهانی مس (دلار)
نام محصول قیمت (دلار) تاریخ
 • قیمت جهانی مس (دلار) 10337
  1401/01/11
 • قیمت جهانی مس (دلار) 10247
  1401/01/12
 • قیمت جهانی مس (دلار) 10301.5
  1401/01/15
 • قیمت جهانی مس (دلار) 10426
  1401/01/16
 • قیمت جهانی مس (دلار) 10350.5
  1401/01/17
 • قیمت جهانی مس (دلار) 10292
  1401/01/18
 • قیمت جهانی مس (دلار) 10390
  1401/01/19
 • قیمت جهانی مس (دلار) 10235.5
  1401/01/22
 • قیمت جهانی مس (دلار) 10201
  1401/01/23
 • قیمت جهانی مس (دلار) 10290.5
  1401/01/24
 • قیمت جهانی مس (دلار) 10277
  1401/01/25
 • قیمت جهانی مس (دلار) 10381
  1401/01/30
 • قیمت جهانی مس (دلار) 10215
  1401/01/31
 • قیمت جهانی مس (دلار) 10268
  1401/02/01
 • قیمت جهانی مس (دلار) 10230.5
  1401/02/02
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9919
  1401/02/05
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9912.5
  1401/02/06
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9910
  1401/02/07
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9812
  1401/02/08
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9820.5
  1401/02/09
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9511
  1401/02/13
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9474
  1401/02/14
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9541
  1401/02/15
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9428
  1401/02/16
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9160
  1401/02/19
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9350
  1401/02/20
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9367
  1401/02/21
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9018.5
  1401/02/22
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9064
  1401/02/23
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9270
  1401/02/26
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9396
  1401/02/27
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9264.5
  1401/02/28
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9287
  1401/02/29
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9477
  1401/02/30
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9500.5
  1401/03/02
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9460.5
  1401/03/03
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9287
  1401/03/04
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9359
  1401/03/05
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9383
  1401/03/06
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9520.5
  1401/03/09
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9500.5
  1401/03/10
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9455
  1401/03/11
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9712
  1401/03/16
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9612
  1401/03/17
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9692
  1401/03/18
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9630
  1401/03/19
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9537
  1401/03/20
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9290
  1401/03/23
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9263
  1401/03/24
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9257
  1401/03/25
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9105
  1401/03/26
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9101
  1401/03/27
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8875
  1401/03/30
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9000
  1401/03/31
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8729
  1401/04/01
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8578
  1401/04/02
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8280.5
  1401/04/03
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8353
  1401/04/06
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8502
  1401/04/07
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8446
  1401/04/08
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8245
  1401/04/09
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7975.5
  1401/04/10
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8036
  1401/04/13
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7807
  1401/04/14
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7525.5
  1401/04/15
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7835
  1401/04/16
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7790
  1401/04/17
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7623
  1401/04/20
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7370.5
  1401/04/21
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7267
  1401/04/22
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7216
  1401/04/23
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7000
  1401/04/24
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7320
  1401/04/27
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7281.5
  1401/04/28
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7371
  1401/04/29
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7231.5
  1401/04/30
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7372
  1401/04/31
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7448
  1401/05/03
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7591.5
  1401/05/04
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7552
  1401/05/05
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7712
  1401/05/06
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7800.5
  1401/05/07
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7930.5
  1401/05/10
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7819
  1401/05/11
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7774
  1401/05/12
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7642
  1401/05/13
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7830.5
  1401/05/14
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7835
  1401/05/17
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7971.5
  1401/05/18
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7976
  1401/05/19
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8140
  1401/05/20
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8065
  1401/05/21
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7865.5
  1401/05/24
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7992
  1401/05/25
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7955
  1401/05/26
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8020
  1401/05/27
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8051
  1401/05/28
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8041
  1401/05/31
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8100.5
  1401/06/01
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8031.5
  1401/06/02
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8155
  1401/06/03
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8315
  1401/06/04
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7910.5
  1401/06/08
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7721
  1401/06/09
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7702
  1401/06/10
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7587
  1401/06/11
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7652.5
  1401/06/14
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7707
  1401/06/15
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7730
  1401/06/16
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7906
  1401/06/17
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7985
  1401/06/18
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8026
  1401/06/21
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8230
  1401/06/22
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7865
  1401/06/23
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7806
  1401/06/24
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7792
  1401/06/25
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7772
  1401/06/28
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7796
  1401/06/29
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7761.5
  1401/06/30
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7815
  1401/06/31
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7446
  1401/07/01
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7449
  1401/07/04
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7475
  1401/07/05
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7353
  1401/07/06
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7660.5
  1401/07/07
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7647
  1401/07/08
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7524
  1401/07/11
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7596
  1401/07/12
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7661
  1401/07/13
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7744
  1401/07/14
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7575.5
  1401/07/15
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7655
  1401/07/18
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7587
  1401/07/19
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7625.5
  1401/07/20
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7663
  1401/07/21
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7688
  1401/07/22
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7715
  1401/07/25
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7536
  1401/07/26
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7420
  1401/07/27
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7585.5
  1401/07/28
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7545
  1401/07/29
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7661
  1401/08/02
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7536
  1401/08/03
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7762.5
  1401/08/04
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7777
  1401/08/05
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7663.5
  1401/08/06
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7525
  1401/08/09
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7745
  1401/08/10
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7705
  1401/08/11
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7510
  1401/08/12
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7905
  1401/08/13
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7954.5
  1401/08/16
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7974
  1401/08/17
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8035
  1401/08/18
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8065
  1401/08/19
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8441
  1401/08/20
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8346
  1401/08/23
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8343
  1401/08/24
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8315
  1401/08/25
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8155
  1401/08/26
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8047
  1401/08/27
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7900.5
  1401/08/30
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7996
  1401/09/01
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7962
  1401/09/02
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7990.5
  1401/09/03
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8070
  1401/09/04
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7966
  1401/09/07
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8035.5
  1401/09/08
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8198
  1401/09/09
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8216.5
  1401/09/10
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8342
  1401/09/11
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8440
  1401/09/14
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8355.5
  1401/09/15
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8334
  1401/09/16
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8537
  1401/09/17
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8490.5
  1401/09/18
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8371.5
  1401/09/21
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8381
  1401/09/22
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8415
  1401/09/23
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8383
  1401/09/24
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8231.5
  1401/09/25
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8331
  1401/09/28
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8302
  1401/09/29
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8327
  1401/09/30
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8345.5
  1401/10/01
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8308.5
  1401/10/02
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8451
  1401/10/07
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8395
  1401/10/08
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8387
  1401/10/09
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8390
  1401/10/13
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8209
  1401/10/14
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8420
  1401/10/15
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8362.5
  1401/10/16
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8722
  1401/10/19
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8766.5
  1401/10/20
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8987
  1401/10/21
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9071.5
  1401/10/22
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9107
  1401/10/23
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9145.5
  1401/10/26
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9114
  1401/10/27
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9436
  1401/10/28
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9190
  1401/10/29
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9232
  1401/10/30
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9340.5
  1401/11/03
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9308
  1401/11/04
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9258
  1401/11/05
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9288.5
  1401/11/06
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9345.5
  1401/11/07
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9227
  1401/11/10
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9075
  1401/11/11
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9175
  1401/11/12
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9114
  1401/11/13
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9060
  1401/11/14
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8891.5
  1401/11/17
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8865
  1401/11/18
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9006
  1401/11/19
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8953.5
  1401/11/20
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8905
  1401/11/21
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8912
  1401/11/24
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8931.5
  1401/11/25
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8826
  1401/11/26
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8892
  1401/11/27
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8871
  1401/11/28
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9015
  1401/12/01
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9103.5
  1401/12/02
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9121
  1401/12/03
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9060
  1401/12/04
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8807
  1401/12/05
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8751
  1401/12/08
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8844
  1401/12/09
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9066.5
  1401/12/10
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8896
  1401/12/11
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8945
  1401/12/12
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8819
  1401/12/15
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8824
  1401/12/16
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8810
  1401/12/17
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8808
  1401/12/18
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8755
  1401/12/19
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8651
  1401/12/22
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8905
  1401/12/23
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8525
  1401/12/24
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8535
  1401/12/25
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8621
  1401/12/26
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8677
  1401/12/29
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8824
  1402/01/01
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8880.5
  1402/01/02
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8917
  1402/01/03
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8927
  1402/01/04
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8876
  1402/01/07
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8934
  1402/01/08
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9052
  1402/01/09
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9038.5
  1402/01/10
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8935
  1402/01/11
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8966
  1402/01/14
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8930
  1402/01/15
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8780
  1402/01/16
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8836
  1402/01/17
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8837.5
  1402/01/22
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8803
  1402/01/23
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9001.5
  1402/01/24
 • قیمت جهانی مس (دلار) 9082
  1402/01/25
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8985
  1402/01/28
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8966
  1402/01/29
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8875
  1402/01/30
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8875
  1402/01/31
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8816
  1402/02/01
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8762.5
  1402/02/04
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8521
  1402/02/05
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8579
  1402/02/06
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8465.5
  1402/02/07
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8571
  1402/02/08
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8573
  1402/02/12
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8486
  1402/02/13
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8539
  1402/02/14
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8488
  1402/02/15
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8583
  1402/02/19
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8469
  1402/02/20
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8267
  1402/02/21
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8240
  1402/02/22
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8287
  1402/02/25
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8076
  1402/02/26
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8176
  1402/02/27
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8171.5
  1402/02/28
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8222
  1402/02/29
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8094
  1402/03/01
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7961
  1402/03/02
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7910
  1402/03/03
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7922
  1402/03/04
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8082
  1402/03/05
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8122
  1402/03/09
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8017
  1402/03/10
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8210.5
  1402/03/11
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8337
  1402/03/12
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8265
  1402/03/15
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8311
  1402/03/16
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8352
  1402/03/17
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8243
  1402/03/18
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8368
  1402/03/19
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8287
  1402/03/22
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8421.5
  1402/03/23
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8457
  1402/03/24
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8479
  1402/03/25
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8561
  1402/03/26
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8542
  1402/03/29
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8565
  1402/03/30
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8490
  1402/03/31
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8670.5
  1402/04/01
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8490
  1402/04/02
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8437
  1402/04/05
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8367
  1402/04/06
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8268
  1402/04/07
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8165.5
  1402/04/08
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8210
  1402/04/09
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8355
  1402/04/12
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8349
  1402/04/13
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8251
  1402/04/14
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8280
  1402/04/15
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8299
  1402/04/16
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8286
  1402/04/19
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8371
  1402/04/20
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8367
  1402/04/21
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8585
  1402/04/22
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8651
  1402/04/23
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8460.5
  1402/04/26
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8410
  1402/04/27
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8354
  1402/04/28
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8543
  1402/04/29
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8422
  1402/04/30
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8430
  1402/05/02
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8597
  1402/05/03
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8534
  1402/05/04
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8578.5
  1402/05/05
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8592
  1402/05/06
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8635.5
  1402/05/09
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8720.5
  1402/05/10
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8545
  1402/05/11
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8472
  1402/05/12
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8450.5
  1402/05/13
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8495
  1402/05/16
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8276
  1402/05/17
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8395
  1402/05/18
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8423.5
  1402/05/19
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8242
  1402/05/20
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8242
  1402/05/23
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8126.5
  1402/05/24
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8132
  1402/05/25
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8215
  1402/05/26
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8176
  1402/05/27
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8239.5
  1402/05/30
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8342
  1402/05/31
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8377.5
  1402/06/01
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8358.5
  1402/06/02
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8381.5
  1402/06/03
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8375
  1402/06/07
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8394.5
  1402/06/08
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8359.5
  1402/06/09
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8515
  1402/06/10
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8406
  1402/06/13
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8430
  1402/06/14
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8395
  1402/06/15
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8242.5
  1402/06/16
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8225
  1402/06/17
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8332.5
  1402/06/20
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8337.5
  1402/06/21
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8353
  1402/06/22
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8423
  1402/06/23
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8376.5
  1402/06/24
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8320
  1402/06/27
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8233.5
  1402/06/28
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8277
  1402/06/29
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8101
  1402/06/30
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8188
  1402/06/31
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8107
  1402/07/03
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8066
  1402/07/04
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8017
  1402/07/05
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8112
  1402/07/06
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8230.5
  1402/07/07
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8100.5
  1402/07/10
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7960
  1402/07/11
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7910.5
  1402/07/12
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7812.5
  1402/07/13
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7887
  1402/07/14
 • قیمت جهانی مس (دلار) 8015.5
  1402/07/17
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7907.5
  1402/07/18
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7943.5
  1402/07/19
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7995
  1402/07/20
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7891
  1402/07/21
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7920
  1402/07/24
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7846.5
  1402/07/25
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7947.5
  1402/07/26
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7938
  1402/07/27
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7876
  1402/07/28
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7824.5
  1402/08/01
 • قیمت جهانی مس (دلار) 7900.5
  1402/08/02