مزایده و مناقصه

دعوت به مناقصه با موضوع تامین 320 عدد آند سربی به شماره مناقصه 1401183

دعوت به مناقصه با موضوع تامین 320 عدد آند سربی به شماره مناقصه 1401183

شرکت بابک مس ایرانیان در نظر دارد تاٌمین کننده 320 عدد آند سربی مورد نیاز مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه محدود )دو مرحله ای( انتخاب نماید، لذا مقتضی است باعنایت به ضوابط و شرایط مندرج در اسناد حاضر و مدارک پیوست آن ، نسبت به ارائه پیشنهاد فنی و مالی درخواستی اقدام فرمایید.