مزایده و مناقصه

مزایده عمومی ضایعات مجتمع

مزایده عمومی ضایعات مجتمع

شرکت بابک مس ایرانیان در نظر دارد 6 گروه از ضایعات مجتمع خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از خریداران حقیقی و حقوقی دعوت می شود پس از دریافت اسناد پیوست، مطابق با شرایط مزایده اقدام نمایند.

ضمنا تلفن  تماس 91070800-021 داخلی 950 پاسخگوی سوالات احتمالی می باشد.

تاریخ اتمام مزایده روز شنبه مورخ 01/04/25 می باشد.