مزایده و مناقصه

شرایط مزایده عمومی واگذاری پروانه بهره برداری از معدن مس قره آغاج ماکو

شرایط مزایده عمومی واگذاری پروانه بهره برداری از معدن مس قره آغاج ماکو

شرایط مزایده عمومی واگذاری پروانه بهره برداری از معدن مس قره آغاج ماکو